Revír

Revír

Náš revír

Jelšavský revír tvorí celkovo 4 096 ha poľovných plôch. Z toho 3 069 ha lesných pozemkov, 1 021 ha poľnohospodárskej pôdy, 2 ha vodných plôch a 6 ha ostatných pozemkov. Podstatná časť revíru sa nachádza v Revúckej vrchovine, juhovýchodne hraničí so Slovenským krasom, kde časť hranice revíru tvorí zároveň hranicu ochranného pásma Národného parku Slovenský kras. Krásnu panorámu zo severnej strany vytvárajú stolické vrchy. Najvyšším vrchom je Magura ( 886,6 m.n.m ). Rieka Muránka pretína revír na dve časti spolu s menším potokom Jordán, rybníkom Lovnica a účelovou nádržou SMZ Odkalisko pridávajú do prostredia poľovného revíru pestrosť vodnej fauny a flóry. Najčastejšie zastúpenými drevinami v lesných porastoch sú hlavne dubiny, bučiny a vo vyšších polohách jedlové bučiny. Revír je zaradený do srnčej oblasti S X – Rimavská sobota, v II. kvalitatívnej triede.